Ochrana osobných údajov (GDPR)

 1. Základné ustanovenia

I. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: " GDPR ") je IČO: 53305001 so sídlom Jelšovce 475, 951 43 Jelšovce (ďalej len: " správca "). 

II. Kontaktné údaje správcu sú

 • adresa: Jelšovce 475, 951 43 Jelšovce
 • ​​​​​​​e-mail: info@miniagro.sk
 • telefón: +421 910 942 835

III. Osobným údajom sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

2. Zdroje a účel spracovania osobných údajov

I. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
II. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Touto skupinou údajov je informačný systém e-shop a obsahuje tieto údaje: meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa, telefónne číslo. 

III. Správca spracováva osobné údaje na základe zákonného dôvodu, oprávneného záujmu, alebo na účely plnenia zmluvy. Správca tiež spracúva OU na základe súhlasu dotknutej osoby.  
IV. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 116 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 • Plnenie našich zákonných povinností v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR (ako právny subjekt máme veľké množstvo rôznych povinností, najmä daňových a účtovných. Tiež v niektorých prípadoch, kedy tak hovorí zákon, musíme sprístupniť naše dokumenty štátnym a kontrolným orgánom pri výkone ich dozoru nad nami. Naša zákonná povinnosť sa vzťahuje k poskytovaniu našich služieb a na vedenie registratúry našou spoločnosťou). (pozn. každý podnikateľský subjekt by mal mať vypracovaný a zavedený registratúrny poriadok podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.)

V. Účelom spracovania osobných údajov je 

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahumedzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Čas uchovávania údajov

I. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

II. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

I. Príjemcami osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (webové prezentácie) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (webové prezentácie).
 • zaisťujúce marketingové služby.

II. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. ….

5. Vaše práva

I. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo emailsprávcu uvedený v čl. I týchto podmienok. 

II. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi sú:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

6. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

I. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
II. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
III. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

7. Záverečné ustanovenia

I. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
II. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu/oboznámenia prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
III. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17. 01. 2024.